Integral - אסטרטגיות שיווק יצירתיות | יועץ שיווק | מיתוג עסקי | תוכנית שיווק | ייעוץ שיווקי | ליווי שיווקי ואסטרטגי | ייעוץ שיווקי | יועץ שיווקי - תנאי השימוש באתר
    
 
תנאי השימוש באתר  
דף הבית >> תנאי השימוש באתר


תנאי שימוש

הגדרות של מונחים בתנאי שימוש והצהרת פרטיות:

בנוסף לכל הגדרה אחרת בתקנון זה, יחולו ההגדרות הבאות:

1.  "גולש" – כל גורם הגולש באתר, לרבות מנוי.

2.  "גורם טכני חיצוני" – כל גורם המספק למפעיל שירותים טכניים ו/או מוצרי ו/או שירותי חומרה ו/או תוכנה ו/או אחסון אתרים ו/או עיצוב בקשר עם האתר.

3.  "התקשרות" – עסקה או חוזה בין המפעיל לבין הגולש, לרבות למכירת טובין באמצעות האתר.

4.  "המפעיל" – אתר www.i-group.co.il.

7.  "מנוי" – גולש אשר נרשם לאתר, בין בתמורה ובין ללא תמורה.

8.  "תוכן" או "תכנים" – כל מידע מכל סוג שהוא באתר, לרבות יצירה, תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.

 

תנאי השימוש שאתם קוראים עתה יחד עם הצהרת הפרטיות (להלן ביחד – "תנאי השימוש") הינם הסכם בינינו וביניכם, והם מחייבים כל אחד שמשתמש או שגולש באתר www.i-group.co.il.

הגלישה באתר מהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש. גם אם תנאי השימוש ו/או כל הסכם אחר בינינו יתורגמו לשפות אחרות, הנוסח המחייב יהיה בשפה העברית בלבד לכל דבר ועניין .
בחלק מהמדורים באתר יכולים להימצא מעת לעת תנאי שימוש נוספים, הוראות נוספות או הסכמים מקוונים, המתייחסים במפורט לאותו מדור. השימוש במדורים הללו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים, להוראות ולהסכמים הפרטניים שימצאו בהם. תנאי שימוש אלה מתווספים אפוא לכל תנאים, הוראות והסכמים אחרים המצויים באתר, ככל שימצאו. במקרה של סתירה, יגבר האמור בתנאי שימוש אלה. בכל מקרה, תועדף פרשנות שלא תביא לסתירה בין מסמכים ותאפשר את קיום האמור במסמכים שונים במקביל.
במקרה בו בשל סיבה חוקית כלשהי יקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש בטל ו/או אינו חוקי, לא יהיה בכך כדי לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש, ויראו בחלק הבטל/שאינו חוקי כאילו הוחלף בתנאי תקף אחר הקרוב ביותר בתוכנו לזה המקורי.
תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא ובכל מדיה, קיימת ו/או עתידית, לרבות מחשבים, סמארטפונים, טאבלטים וכדומה.
הפרת תנאי השימוש ו/או הפרת התחייבות כלשהי של הגולש מאלה המפורטות בתנאי השימוש עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת למפעיל האתר על פי כל דין.

כללי
5. האמור במבוא ובהקדמה שלפניו הינם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
6. הכתוב לעיל ולהלן חל על כל משתמש באתר, והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
7. כותרות הפרקים של תנאי השימוש הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות.
8. בנוסף על ההגדרות המופיעות בכל מקום אחר בתנאי השימוש יחולו ההגדרות הבאות:
8.1. "גולש" – אדם או תאגיד, לרבות מי מטעמם, הגולש באתר, לרבות מנוי (ככל שהוא מנוי).
8.2. "גורם טכני חיצוני" – כל גורם המספק למפעיל מוצרי ו/או שירותי חומרה ו/או תוכנה ו/או אחסון אתרים ו/או עיצוב בקשר עם האתר (ובכלל זה בנוגע לשטח פרסום).
8.3. "מדור" – חלק באתר המיועד לעניין מסוים. במדור יכולים להופיע תתי מדורים. אלא אם נאמר במפורש אחרת, כל התייחסות בתקנון זה למונח "אתר" תכלול גם כל מדור ותת מדור בו.
8.4. "מנוי" – גולש אשר נרשם לאתר, בין בתמורה ובין ללא תמורה, לרבות מנוי מפרסם.
8.5. "מנוי מפרסם" – גולש אשר התקשר עם המפעיל לשם רכישה ו/או שימוש בשטח פרסום.
8.6. "ספק חיצוני" – כל גורם שאינו המפעיל, בין אם אותו גורם התקשר עם המפעיל ובין אם לאו, בין אם הוא מנוי מפרסם ובין אם לאו, אשר מפרסם ו/או מספק טובין ו/או שירותים באמצעות האתר ו/או בקשר עם האתר, בין אם נתן תמורה למפעיל ובין אם לאו, בין אם בידיעת המפעיל ובין אם לאו.
8.7. "שטח פרסום" – אזור באתר, לרבות במדורי האתר, שישמש לפרסום והכול כפי קביעת המפעיל.
8.8. "תוכן" או "תכנים" – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית, והכול למעט "תוכן של גולש".
8.9. "תוכן של גולש/ים" – תוכן (כהגדרתו לעיל) שנכתב בעמודי האתר ו/או הועלה לאתר על ידי גולש, וכן טקסט ו/או תמונה מכל מין וסוג שגולש העלה לאתר, לרבות בשטח פרסום ו/או בפורומים ו/או בבלוגים ו/או בלוחות מודעות מקוונים שיתנהלו במסגרת האתר. מובהר, כי המונח "תוכן של גולש" יכלול גם כל סרטון שגולש יעלה במדור "סטודיו וירטואלי" או בכל מקום אחר באתר, לרבות בדף פרופיל (אישי או עסקי).

אחריות המפעיל בנוגע לשירותי האתר
9. המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים (לרבות של גולשים), שעות פעילות, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בכל מקרה, המפעיל לא ישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה.
10. המפעיל רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש ו/או בחלקם בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. תנאי השימוש ששונו ו/או תוקנו יפורסמו באתר וכן תופיע הודעה כי בוצע שינוי, והם יחייבו מרגע פרסומם.
11. המפעיל יוכל להציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת הגולשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו.
12. שירותי האתר וכל תוספת לשירותים אלה ניתנים כפי שהם (AS IS). המפעיל אינו מתחייב ואף לא יהא אחראי כלפי גולשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או לתוכן באתר ו/או לזמינות השירותים שבו.
13. באתר עשויים להופיע פרטים שונים הנוגעים לספקים חיצוניים (כגון: פרטי התקשרות ותיאור טובין ו/או שירותים. המפעיל אינו אחראי על ספקים חיצוניים באופן כלשהו, לרבות לא לפרטים הנ"ל ו/או לכל פרסום של ספקים חיצוניים ו/או בקשר אליהם. ככל שספקים חיצוניים מפרסמים טובין ו/או שירותים באופן כלשהו, הרי שהמפעיל אינו מתחייב ואף לא יהא אחראי כלפי גולשי האתר בכל הנוגע לדיוק, לאמינות, לטיב, לאיכות, לאמיתות, להתאמה, לרמה, לשלמות ו/או לכל היבט אחר של איזה מהנ"ל, והכול אלא אם נאמר במפורש אחרת ואף אם המפעיל צפה ו/או היה ביכולתו לצפות איזה מהנ"ל.
14. המפעיל לא יהיה צד ולא ישא באחריות כלשהי לכל התקשרות ו/או עסקה בין גולש לבין ספק חיצוני. למען הסר ספק, כל מידע ו/או פרטים שיוחלפו בין גולש לבין ספק חיצוני בעקבות ו/או בקשר לשימוש באתר הינם באחריות המלאה של הגולש ושל הספק החיצוני, ובשום פנים ואופן אינם באחריות המפעיל, אינם בידיעתו ואינם בשליטתו. גולש המוסר מידע ו/או פרטים כאמור ו/או משתמש בהם – עושה כן על אחריותו המלאה והבלעדית.
15. לשם הפעלת האתר ואספקת שירותי האתר, המפעיל נעזר בגורמים טכניים חיצוניים ומשתמש באמצעים טכנולוגיים שונים. אף כי המפעיל משתדל להתקשר עם גורמים טכניים מקצועיים ואמינים, ולהשתמש באמצעים טכנולוגיים סבירים להפעלת האתר, הרי שבכל מקרה המפעיל לא יהיה אחראי לטיב, לתדירות, לרצף, לאיכות, לאמיתות, להתאמה, לשלמות, לרמת שירותים, לאספקה, למשלוח, למחירים, לרמת ציוד, ולכל כשל אפשרי ו/או לכל היבט אחר בנוגע לגורם טכני חיצוני ו/או לתוצאותיו ו/או לאמצעים טכנולוגיים כלשהם, אף אם המפעיל צפה ו/או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.
16. המפעיל יהיה רשאי לשנות את זהות הגורמים הטכניים המקצועיים ו/או את האמצעים הטכנולוגיים מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מראש.
17. במקרה בו בשל הפסקת ההתקשרות של המפעיל עם גורם טכני חיצוני ו/או הפסקת שימשו באמצעי טכני כלשהו לא יוכל המפעיל לספק את שירותי האתר – כולם או חלקם – יהיה המפעיל רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הגולשים המשתמשים באותו שירות או להפסיק את אספקת השירות.
18. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי המפעיל נוקט בצעדים סבירים על מנת לאבטח את האתר ולהבטיח את פעילותו התקינה, אך בכל מקרה המפעיל לא יהיה אחראי לכל הפסקה, האטה, אובדן מידע, גניבת מידע, נזק למחשב, נזק לתשתית, הפרעה, וירוס, סוס טרויאני, תוכנה מזיקה, פרצה, תקלה, כשל חומרה ו/או תוכנה ו/או קווי תקשורת, או פגם כלשהו באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא (להלן – "כשל אפשרי"), ככל שיגרמו לגולשים לרבות נזקיהם ו/או הוצאותיהם. השימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של הגולשים. האמור יחול אף אם המפעיל צפה או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.
19. למען הסר ספק הגולשים מצהירים ומאשרים, כי ידעו להם שהאמור לעיל בסעיף הקודם יחול גם בכל הנוגע למסירת פרטיהם האישיים, מספרי כרטיסי אשראי ופרטי חשבון בנק, ככל שימסרו לאתר.

הצהרות והתחייבויות הגולש
20. מבלי לגרוע מהצהרות מהתחייבויות הגולש בכל מקום אחר בתנאי שימוש אלה, הגולש מצהיר, מאשר ומתחייב כדלקמן:
20.1.           לציית לתנאי השימוש במלואם ולהוראת כל דין במסגרת שימושו באתר.
20.2.           כי אין עליו כל מניעה בדין להתקשר ולעשות שימוש בשירותי האתר.
20.3.           כי ידוע לו שתכנים המופיעים באתר, לרבות תוכן של גולש, חשופים ו/או עשויים להיות חשופים בפני גולשים אחרים, וזאת ללא הודעה מוקדמת, ועל כן על הגולש מוטלת מלוא האחריות לנהוג בזהירות ובשיקול דעת טרם העלאת תכנים מסוג כלשהו לאתר.
20.4.           כי כל מידע שימסור לצורך רישום באתר ו/או כנדרש בכל מקום באתר, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי וכל מידע אחר שיידרש ממנו, ככל שיידרש, יהיה נכון, מדויק, מלא, תואם את המציאות ואינו מטעה. הגולש יעדכן את המפעיל בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על ואודות הגולש.
20.5.            כי ידוע לו שהפרטים האישיים שימסרו על ידו, ככל שימסרו, יאוכסנו בכפוף להוראות כל דין.
20.6.           כי ידוע לו, שגולש המוסר מידע ופרטים על עצמו לספקים חיצוניים, עושה כן מרצונו החופשי ועל אחריותו המלאה, והמפעיל אינו נותן מצג ו/או התחייבות באשר לאופן שבו אלה ישמרו ו/או יאוכסנו, אם בכלל.
20.7.           כי ידוע לו, שמידע ו/או פרטים שנמסרו לספק חיצוני, עלולים להגיע גם לידי גורמים שהגולש אינו מעוניין בהם.
20.8.            כי עצם הרישום כמנוי לאתר מהווה הסכמה להיכלל במאגר מנויי האתר. המאגר ישמש את המפעיל לאספקת השירותים למנוי, ובכלל זה למשלוח הודעות, עדכונים ודברי פרסומת למנוי, ככל שהמנוי אישר את קבלתם. מחיקת פרטי מנוי מהמאגר תעשה לבקשת המנוי שתופנה למפעיל בכתב בדואר רשום לפי הפרטים שבתחתית תנאי שימוש אלה.
20.9.            כי הגולש לבדו יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לו ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר ו/או משימוש באתר, וכי ידוע לו כי המפעיל לא ישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולש ו/או לצדדים ג' כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם המפעיל צפה או יכול היה לצפות את הנזק מראש.
20.10. כי הוא מסכים שהמפעיל יהיה רשאי למסור את פרטי הגולש לצדדים שלישיים אם הדבר מתחייב על פי כל דין ו/או אם המפעיל יעמוד בפני איום כי ינקטו נגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין מעשי ו/או מחדלי הגולש.
20.11. כי הוא מסכים שהמפעיל יעשה שימוש בפרטי הגולש לצורך שיפור שירותי האתר.
20.12. כי הוא ישמור בסודיות סיסמתו, ככל שתימסר לו, וישא באחריות לכל שימוש אשר יעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. המפעיל לא ישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו כתוצאה משימוש לא מאושר.
20.13. כי ידוע לו שהמפעיל אינו מספק כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט ולשם קבלת שירותי האתר, לרבות ציוד קצה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט.
20.14. לא להעתיק ו/או להפיץ ו/או לסחור בחלקים כלשהם מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהמפעיל.
20.15. לא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן המופיע בו שלא במסגרת המותר באתר, לא להעתיק ו/או לשכפל ו/או להוריד את האתר ו/או את התכנים שבו (כמו גם תוכן של גולש), ובכל מקרה לעשות באתר ו/או בתכנים שבו (כמו גם תוכן של גולש) שימוש שהוא אך ורק לצרכים פרטיים ושאינם מסחריים.
21. למפעיל הזכות שלא לאשר התקשרות עם גולש ו/או שלא להתיר לגולש מסוים לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו, ו/או לבטל ו/או לחסום דף פרופיל ו/או לבטל מנוי והכול באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בתנאי השימוש, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למפעיל על פי דין ו/או הסכם. למפעיל יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה "שימוש לרעה", האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתנאי שימוש אלה ו/או בכל הסכם ו/או דין, והמפעיל מתחייב להפעיל שיקול דעת זה בתום לב ובהגינות.
22. מנוי שחשבונו בוטל ו/או הוקפא כתוצאה משימוש לרעה באתר ו/או הפרת תקנון זה לא יזכה בהחזר/זיכוי כלשהו, וזאת מבלי לגורע מכל זכות אחרת העומדת למפעיל לפי תקנון זה ו/או לפי דין.

זכויות קניין רוחני ובעלות בתכנים באתר
23. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בתוכן המאוחסן בו, בתוכנות ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו של האתר, שייכות למפעיל , וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכול אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
24. המפעיל מקפיד על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. כל גולש באתר נדרש בזאת להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, שכן שמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתר.
25. חל איסור על גולש להעלות תוכן כלשהו, אשר הזכויות בו – כולן או חלקן – אינן מוחזקות באופן מלא על ידי הגולש. בכל מקרה של ספק לגבי הבעלות בזכויות, חל על הגולש איסור להעלות תכנים.
26. המעלה תוכן של גולש לאתר מצהיר ומאשר בזאת שהוא הבעלים של מלוא הזכויות, מכל מין וסוג, בתוכן של גולש, וכי לא ידוע לו על כל גורם אחר מלבדו שהוא בעל זכויות כלשהן בתוכן של גולש, וכן כי אין כל מניעה הסכמית ו/או חוקית אחרת להעלאת תוכן של גולש ולהתחייבויות הגולש בכל הנוגע לזכויות בתוכן זה.
27. הגולש ממחה למפעיל, באופן מלא, כולל, בלתי חוזר וללא תמורה, כל זכות (יוצרים, מבצעים ואחרת) שיש לגולש בנוגע לתוכן של גולש, והכול בין אם הגולש העלה את התוכן באופן עצמאי ובין אם התוכן הועלה על ידי המפעיל.
28. ככל שהמחאה כאמור אינה אפשרית, הגולש מעניק למפעיל באופן מלא ובלתי חוזר רישיון שימוש ללא תמורה, בלתי ניתן לביטול, שאינו מוגבל בזמן, שאינו מוגבל במקום ושאינו מגבל בהיקפו, לעשות כל שימוש, מכל מין וסוג, כפי שהמפעיל ימצא לנכון בכל תוכן של הגולש, כולו או חלקו, בתמורה או ללא תמורה, והכול לפי שיקול דעתו המלא והבלעדי של המפעיל, ללא שהגולש יהיה זכאי לתמורה כלשהי.
29. הגולש מצהיר ומאשר כי אין לו, לא תהיה לו והוא מוותר מראש, באופן מלא ובלתי חוזר על כל זכות לקרדיט ו/או לשלמות היצירה בכל הנוגע לתוכן של גולש, וכי המפעיל יהיה רשאי לעשות בתוכן של גולש לפי שיקול דעתו המלא והבלעדי ו/או לייחס תוכן של גולש לכל מי שהמפעיל ימצא לנכון, והכול לפי שיקול דעתו המלא והבלעדי של המפעיל.
30. מבלי לגרוע מהאמור, המפעיל  יהיה רשאי לעשות שימוש בתוכנות ובתוכן כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת היתר כלשהו או בתשלום תמורה כלשהי, ובכלל זה למכור, להעביר, להעתיק, לשנות, להשתמש, להציג ולבצע בפומבי, ולהעניק רישיונות משניים בתוכן הנ"ל או בחלק ממנו, וזאת בכל מדיה קיימת ו/או עתידית.
31. המפעיל יהיה רשאי למכור את האתר (על תכניו, באופן מלא או חלקי, לרבות תוכן של גולשים), וכן למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב קישורים ממומנים ו/או למכור מנויים למדורים שרק בהם יתפרסמו תכנים של גולשים ו/או תכנים אחרים. כל תמורה ו/או טובת הנאה שתתקבל בקשר עם פעילות באתר, לרבות מסחרית, תהיה של המפעיל בלבד, ובשום פנים ואופן לא של הגולש.
32. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בתנאי שימוש אלה – יראו כל זכות שיש למפעיל ביחס לתוכן באתר, כחלה באופן מלא גם על כל תוכן של גולש.

שימוש בשירותי האתר בהתאם להוראות כל דין
33. חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או באיזה מחלקיו שימוש אשר נוגד את דיני מדינת ישראל ו/או כל דין אחר (פלילי ו/או אזרחי), ו/או הפוגע פגיעה כלשהי בכל צד ג', לרבות, אך לא רק:
33.1. שימוש לצרכים מיניים ו/או ארוטיים ו/או תועבה.
33.2. שימוש מזיק, לרבות באמצעות דואר זבל (SPAM), וירוסים, סוסים טרויאניים ותוכנות מזיקות אחרות.
33.3. הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן.
33.4. פגיעה בפרטיות.
33.5. פגיעה בשם הטוב.
33.6. פגיעה במוניטין.
33.7. ניבול פה.
33.8. השמצה של כל אדם (לרבות תאגיד).
33.9. איום.
33.10  העלבה.
33.11  הפחדה.
33.12  הטרדה.
34 המפעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהיה רשאי מעת לעת – אך לא חייב – לעיין בכל תוכן של גולש ולפקח על האמור בו, וכן לאסור ו/או לפסול תוכן של גולש, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המפעיל וללא כל חובת הודעה לגולש. המפעיל מצהיר והגולש מסכים, כי למרות האמור לעיל אין בכך כדי לחייב את המפעיל באופן כלשהו, והוא אף אינו יכול לפקח באופן גורף על תכנים של גולשים ו/או על תכנים אחרים המופיעים באתר, וכי בכל מקרה כל גולש ישא במלוא האחריות על תוכן שלו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו של גולש בהתאם להוראות כל דין.
35 המפעיל מצהיר בזאת, כי הוא עושה מאמץ לפעול בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן ותקנותיו. יחד עם זאת, אם וככל שיתברר שמעשי ו/או מחדלי המפעיל אינם עולים בקנה אחד עם הוראות כל דין כאמור, הגולש יודיע על כך למפעיל לאלתר ובכתב, וייתן למפעיל הזדמנות לתקן את ההפרה.
36 הגולש מוותר על כל סעד המגיע לו בגין הפרה מצד המפעיל, אלא אם המפעיל לא תיקן את ההפרה בתוך 14 ימים מהמועד שקיבל עליה הודעה בפועל בכתב.

אין בקרה על תכנים כלשהם באתר ואין אחריות עליהם
37 המפעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהיה רשאי מעת לעת – אך לא חייב – לעיין בכל תוכן באתר וכן בכל תוכן של גולש ולפקח על האמור בהם, וכן לאסור ו/או לפסול תוכן ותוכן של גולש, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המפעיל וללא כל חובת הודעה לגולש.
38 המפעיל מצהיר והגולש מסכים, כי למרות האמור לעיל אין בכך כדי לחייב את המפעיל באופן כלשהו, והוא אף אינו יכול לפקח באופן גורף על תכנים של גולשים ו/או על תכנים אחרים המופיעים באתר (לרבות בדפי פרופיל אישיים), וכי בכל מקרה כל גולש ישא במלוא האחריות על תוכן שלו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו של גולש בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון זה.
39 כל תוכן ותוכן של גולש מוצעים כמו שהם, ואין המפעיל נושא בכל אחריות בקשר עימם ועם השימוש בהם. ככל שתתבצע הפרה של קניין רוחני ו/או פגיעה בשם הטוב ו/או כל הפרה אחרת של הדין בקשר עם תוכן כלשהו, הרי שהדבר יתבצע ללא ידיעתו של המפעיל.
40 המפעיל מתחייב להוריד כל חומר מפר ו/או פוגע, אשר יובא לידיעתו באמצעות כתובת הדוא"ל הרשומה מטה, וזאת בהקדם האפשרי לאחר הפנייה.
41 בכל מקרה של הפרה ו/או פגיעה בגולש ו/או בצד ג', יש לפנות למפעיל כפי המפורט בתחתית תנאי שימוש אלה.

מכירות באתר
42 המפעיל רשאי להציע מעת לעת כחלק משירותי האתר, בתמורה ו/או ללא תמורה ולפי שיקול דעתו, טובין ו/או שירותים באתר, לרבות שטחי פרסום. ככל שהשירותים כאמור יינתנו בתמורה (להלן – "מכירה/ות שעשה המפעיל"), הרי שמבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, יחולו על מכירות שעשה המפעיל גם הוראות נוספות שיפורסמו (אם וככל שיפורסמו) בסמוך לפרסום על מכירות שעשה המפעיל.
43 מומלץ לכל גולש המתעניין ו/או הרוכש טובין ו/או שירותים באמצעות האתר, לרבות באמצעות ספקים חיצוניים, ללמוד את תכונות הטובין ו/או השירותים, לקרוא היטב את כל התנאים וההוראות הרלבנטיות טרם ביצוע רכישה ו/או התקשרות כלשהי, וככלל לנהוג באופן זהיר ומושכל
44 רכישה של טובין ו/או שירותים באמצעות כרטיס אשראי תתבצע רק על ידי גולש שגילו מעל 18 שנים, שהוא בעל הכרטיס שבאמצעותו מתבצעת הרכישה, ושביחס אליו אין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית לביצוע הרכישה.
45 הגולש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שתנאי לרכישה הוא הזנת הפרטים הנדרשים ממנו במהלך הרכישה, כשהם שלמים, נכונים ומדויקים.
46 מידע ופרטים שגולש מוסר לספקים חיצוניים, עלולים להגיע לגורמים שהגולש אינו מעוניין בהם. לפיכך, מסירת מידע ופרטים כאמור צריכה להיעשות על ידי הגולש בזהירות יתרה.

גלישה בטוחה
47 מומלץ לכל גולש, ובמיוחד לבני הנוער שבהם, להקפיד על כללי גלישה בטוחה. בכלל זה יש לנתק קשר מיידית עם כל גורם אשר פונה אליכם בצורה מטרידה או מעליבה. ניתן לדווח להנהלת האתר על כל התנהגות מטרידה ועל כל תוכן פוגעני אשר הועלה לאתר.

העדר אחריות לתכנים ולקישורים
48 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המפעיל לא ישא באחריות ביחס לתכנים, לרבות תכנים של גולשים, אשר יתפרסמו באתר, ו/או ביחס לכל תוצאה ו/או נזק בשל פרסומם ו/או הסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם. השימוש באתר הינו על אחריותו של הגולש בלבד, והמפעיל לא ישא באחריות כלשהי בשל כך, אף אם ידע או היה עליו לדעת על נזק ו/או על תוצאה צפויים כאמור.

49 המפעיל מצהיר, כי לא ננקטו מטעמו צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות התכנים הכלולים באתרים האחרים הנ"ל, או את השירותים ו/או הטובין ו/או המוצרים המוצעים בפרסומים כאמור ו/או דרך אתרים כאמור, או את התאמתם לגולשים כאלה או אחרים. המפעיל ממליץ לבדוק היטב כל אתר אחר לפני גלישה בו ו/או נטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, לבצע בדיקת שוק טרם כל רכישה וככלל לנהוג באופן זהיר בנוגע לנ"ל. בכל מקרה – כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר ו/או רוכש טובין ו/או שירותים בעקבות פרסומות של ספקים חיצוניים שהופיעו באתר, עושה זאת על אחריותו המלאה בלבד.

פטור מאחריות למפעיל בקשר עם סרטונים שמעלים הגולשים
50 מבלי לגרוע מכל פטור אחר המוקנה למפעיל מכוח הסכם זה ו/או הדין, המפעיל מצהיר בזאת שסרטונים המועלים על ידי גולשים, לרבות סרטוני הדרכה, מועלים על אחריותו המלאה והבלעדית של הגולש שהעלה אותם.
51 המפעיל אינו ממליץ, אינו תומך, אינו מאשר, אינו מפקח, אינו מבקר, ואינו בודק את תוכן הסרטונים ו/או את טיבם ו/או את התאמתם למי מהגולשים באתר ו/או לרמתם של הגולשים. גולשים המבקשים לתרגל ו/או לבצע צעדי ריקוד ו/או כל פעולה אחרת בהסתמך באופן כזה או אחר על איזה מהסרטונים (להלן – "ביצוע ריקוד בהתבסס על סרטון"), עושים זאת על אחריותם המלאה והבלעדית.
52 הגולש מצהיר ומאשר, כי הוא יודע שביצוע ריקוד, כולו או חלקו, בהתבסס על סרטון עלול לגרום למבצע נזק גופני ו/או נזק אחר. הגולש מאשר שהוא לבדו ישא במלוא האחריות לכל נזק שכזה, יהיו טיבו והיקפו אשר יהיו, וזאת גם אם וככל שהמפעיל צפה או היה ביכולתו לצפות את הנזק האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.
53 אם וככל שהמפעיל יצפה בסרטון כזה או אחר טרם עלייתו לאתר, הרי שלא יהיה בכך כדי להטיל על המפעיל אחריות כלשהי בגין כך ו/או חובה לצפות ו/או לבדוק ו/או לבקר סרטונים אחרים כלשהם. התייחסותו של המפעיל לסרטון בו צפה טרם עלייתו לאתר הינה לפי שיקול דעתו הסובייקטיבי, הבלתי מחייב והבלתי מקצועי של המפעיל. הסתמכות על שיקול דעתו הסובייקטיבית של המפעיל כאמור תיעשה באחריותו המלאה והבלעדית של הגולש, ומומלץ לכל גולש לבחון כל סרטון באופן עצמאי ולהפעיל לגביו שיקול דעת עצמאי.
54 באמור בפרק זה בא להוסיף על כל פטור המוקנה למפעיל, מכוח הדין ו/או ההסכם, ולא לגרוע ממנו.

דפי פרופיל
55 גולש הפותח דף פרופיל עושה כן על אחריותו המלאה והבלעדית.
56 המפעיל עושה מאמץ על מנת להבטיח, שדף פרופיל שהוגדר כדף "פרטי" (שאינו פומבי) לא יהיה גלוי לכלל הגולשים אלא רק למי שהוגדר כמורשה לצפייה. יחד עם זאת, על הגולש לדעת שחרף מאמצי המפעיל, המפעיל אינו מתחייב שתוכן דפי הפרופיל לא יהיה חשוף בפני כלל משתמשי האינטרנט, וזאת גם אם וככל שדף הפרופיל הוגדר כ"פרטי" או כל הגדרה דומה.
57 הגולש יהיה רשאי לפתוח דף פרופיל אישי וכן דף פרופיל מסחרי, אך בשום אופן דף פרופיל אישי לא ישמש לצורך העברת מסרים מסחריים ו/או פרסומיים ו/או עסקיים.
58 פתיחת דף פרופיל ושימוש בו, כולו או חלקו, יכול שיהיו בתשלום כפי שיקבע מעת לעת על ידי המפעיל.

פיצוי המפעיל בשל הפרת תנאי השימוש
59 כל גולש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את המפעיל מיד עם דרישה ראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, פגיעה בשם טוב, פגיעה במוניטין, תשלום והוצאה שיגרמו למפעיל בקשר לגלישה באתר ו/או לשימוש של הגולש בשירותי האתר ו/או בקשר להפרת האמור בתנאי שימוש אלה ו/או בכל הסכם אחר בין המפעיל לבין הגולש, לרבות הוצאות משפטית, שכ"ט עו"ד וקנסות, והכול בתוספת ריבית והצמדה כדין. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה חל גם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג' כנגד המפעיל.
60 במידה והמפעיל יתבע לדין בקשר עם הפרת תנאי השימוש על ידי גולש, הוא שומר על זכותו לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים שינקטו כנגדו, והגולש מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המפעיל בכל הליך משפטי כאמור.
61 התחייבויות הגולש לפצות ולשפות את המפעיל כאמור בתנאי שימוש אלה ישארו בתוקפן גם לאחר סיום הגלישה ו/או סיום השימוש באתר, ובלבד שעילת הפיצוי ו/או השיפוי קשורה לגלישה באתר ו/או לשימוש באתר.

שונות
62 המפעיל בלבד יהא רשאית להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיו (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מגולשים) ו/או את התחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה לכל צד ג' לפי בחירתו, ובתנאי שזכויות הגולש לא תפגענה.
63 על תנאי השימוש ועל כל סכסוך הנובע או הקשור בשימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל עניין הנובע ו/או הנוגע לשימוש באתר ו/או לתכנים המוצגים בו ו/או לתוכן של גולש ו/או לתנאי השימוש ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר ירושלים, ובו בלבד.
64 תנאי השימוש, המהווים כאמור הסכם מחייב בין המפעיל לבין הגולש, ממצים את ההסכמות בין הצדדים ובאים במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.
65 שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המפעיל במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב. אם וככל שהמפעיל יבצע בדיקה כלשהי של תכנים של גולש ו/או ימחק באופן כלשהו תכנים של גולש, בין אם מעת לעת ובין אם באופן קבוע – לא יהיה בכך כדי לחייב את המפעיל להמשיך ולבדוק ו/או למחוק תוכן אחר כלשהו.
66 המפעיל יהא רשאי לשלוח הודעות שונות לגולש באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו הבלעדית של המפעיל: (1) באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר; (2) באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש כפי שנמסרה על ידו; (3) שיחת טלפון; (4) הודעת SMS; (5) הודעת פקס; (6) מכתב בדואר רשום.
67 כל ההודעות שישלחו לאתר יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל. במקרה של הודעות שישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.
68 הודעות למפעיל יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני: info@i-group.co.il.


שינוי בתנאים ובהתניות
החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך.
 
סמכות שיפוט והדין החל
הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדי של בתי המשפט במחוז תל-אביב - יפו, ושם יהיה מקום השיפוט. השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת.
והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלו אינם תקפים או שאינם ניתנים לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

———————————-

הצהרת פרטיות

הצהרת פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
1. פרטיותם של הגולשים ואבטחת המידע אודות הגולשים מהוות חלק חשוב בכל הנוגע להפעלת האתר, והמפעיל עושה מאמצים כדי לשמור ולהגן עליהם.

2. נקודת המוצא של כל גולש באתר צריכה להיות, שכל תוכן ונתונים שהוא מעלה לרשת האינטרנט, עלולים להיות גלויים לצד ג', וצד ג' עלול לעשות בהם שימוש זדוני ו/או בהתאם להוראות כל דין ו/או תוך הפרת הוראות כל דין. בהתאם, על כל גולש באתר לנהוג במשנה זהירות בכל הנוגע לפרטיותו ולנתונים אודותיו והאחריות המלאה בקשר לאמור מוטלת על הגולש.

3. המפעיל ימנע מהעברה לצד ג' של פרטים אישיים ו/או כל מידע אחר שנאספו ביחס לגולשים, אם וככל שאלה נאספו (להלן ביחד – "המידע"). על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, המפעיל רשאי, אך אינו חייב, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין:

3.1. הפרת תנאי שימוש ו/או ביצוע ו/או ניסיון לבצע הפרה לכאורה של הוראות התנאי השימוש ו/או כל דין.

3.2. קיימות הוראות דין המחייבות את המפעיל להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג' כלשהו.

3.3. במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין הגולש לבין המפעיל.

3.4. במקרה שהמפעיל סבור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: בגולש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג' כלשהו.

3.5. כאשר המידע נדרש לשם השלמת עסקה בנוגע לטובין ולשירותים שנרכשו במכירה שעשה המפעיל ו/או ספקים חיצוניים, לרבות פרטי כרטיס אשראי ופרטי בנק.

3.6. במקרה שהפעילות של המפעיל ו/או של האתר תעבור לגורם אחר, המפעיל יהיה רשאי לספק את כל המידע שברשותו לגורם שיפעיל את האתר, ובלבד שהגורם יקבל על עצמו את ההוראות שבהצהרת פרטיות זו.

4. מובהר, כי החריגים הנ"ל לשמירת המידע אינם מטילים על המפעיל חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהו, ולא תהיה לכל אדם ו/או תאגיד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעיל בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.

5. מוצהר בזאת מפורשות, כי המפעיל אינו אחראי ואינו יוצר מצג כלשהו באשר לאופן ולתנאים שבהם ספקים חיצוניים נוהגים בכל מידע ופרטים שנמסרו להם מאת הגולש. גולש המוסר פרטים ומידע כאמור, עושה כן על אחריותו המלאה והבלעדית ולוקח סיכון מודע שהפרטים והמידע עלולים להגיע לידי גורמים שהוא אינו מעוניין בהם.

6. כתובות IP ועוגיות (COOKIES): בכל גלישה באתר מתבצע איסוף נתונים טכניים בנוגע לשימוש שנעשה בו במסגרת אותה גלישה, כגון: תאריך, שעה, סוג דפדפן אינטרנט, סוג מערכת הפעלה, כתובות IP של גולשים וכתובת של דף ההפניה. בכפוף לתנאי השימוש ולהצהרת פרטיות זו, הנתונים הנ"ל נאספים למטרות פנימיות של המפעיל, כגון: ניהול מערכת, איזון עומס על שרת האתר, הנפקת דוחות סטטיסטיים, ואיתור של פרטי גולש בנסיבות חריגות כאמור. כתובות ה- IP שנשמרות אינן מקושרות לפרטים מזהים אישיים. רוב דפדפני האינטרנט מאפשרים הטמעת עוגיות (COOKIES) כברירת מחדל. אם אינכם מעוניינים בהטמעת עוגיות, יש לכם את האפשרות להגדיר בהתאם את דפדפן האינטרנט שלכם, כך שהוא ידחה עוגיות או יתריע כאשר עוגיות נשלחות למחשב. שימו לב: חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כראוי במחשב שחוסם עוגיות.

7. המפעיל משתף פעולה עם ספקים חיצוניים וכן עם אתרים אחרים, המפרסמים באתר ו/או שהאתר מפנה אליהם. עוגיות יכולות להישלח למחשב גם על ידי ספקים חיצוניים אלה, ולרבות מהאתרים שלהם. למפעיל אין שליטה על עוגיות אלה. שליחה של עוגיות על ידי ספקים חיצוניים ו/או על ידי צד ג' כלשהו הינה נוהג מקובל בתעשיית האינטרנט.

יש לשים לב!

פעילויות ושירותים שונים במסגרת האתר עשויים לכלול תנאים נוספים בנוגע למדיניות פרטיות. אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים בהצהרת פרטיות זו.


צריכים ייעוץ וליווי בשיווק? השאירו פרטים וניצור עמכם קשר:
   
  מה עוד באתר?

» לקוחות אומרים עלינו ש...יייייייייייייי
» לקוחות ופרוייקטים לדוגמה
» תכירו את צוות המומחים של integral

» מאמרים מקצועיים בשיווק
» טיפים קטנים לשיווק גדול - # Marketiping
» מילון המונחים המקצועי - integral Academy
» פ(נ)ינת ההשראה
» סרטוני הדרכה
» הצטרפות חינם לניוזלטר - 100% שיווק טהור


» תנאי שימוש

גגגככ
יעיע
  שששדד

עיעיעכייי

integral - אסטרטגיות שיווקיעי יצירתיות     |     service@i-group.co.il     |     050-6361363   |   הצהרת נגישות


התכנים באתר, לרבות טקסט, תמונות, סרטים, וכל מידע אחר, מוגנים בזכויות יוצרים ©     
 

עיצוב גרפי: integral
ייעוץ משפטי: עו"ד דניאל זולוטוביצקי
הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus